Zwołanie NWZA

RK
15 marca 2022

Zarząd ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tczewie (83-110) przy ul. Lecha Bądkowskiego nr 24 B lok.6 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000918259, posiadającej NIP 5932602993, REGON 363621755, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art .402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej, na dzień 30 marca 2022 roku, na godzinę 9.30. 

Wyróżnione wpisy