Polityka środowiskowa

ROBS GROUP LOGISTIC S.A. prowadzi identyfikację i ocenę aspektów środowiskowych związanych z prowadzoną działalnością w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań zawartych w programie zarządzania Spółki i procedurach operacyjnych, tj. związanych ze znaczącymi aspektami środowiskowymi.

Jako aspekt środowiskowy rozumiany jest element działań Spółki, które mogą wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem. Znaczącym aspektem środowiskowym jest ten, który może mieć znaczący wpływ na środowisko.

Recykling podstawą biznesu

Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego i efektywności energetycznej, zbieżne z trendami w gospodarce światowej i zasadami zrównoważonego rozwoju są priorytetem w działalności ROBS GROUP LOGISTIC S.A. Spółka poprzez oferowanie produktów z recyklingu do powtórnego wykorzystania („reuse”) wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu branży logistyczno-magazynowej oraz rozwiązaniom oczekiwanym przez klientów w obszarze ochrony środowiska.

Ocena aspektów środowiskowych dokonywana jest przez Spółkę w następujących przypadkach:

  • przed i po wprowadzeniu nowych lub zmodyfikowanych procesów, materiałów, technologii lub urządzeń,
  • przed wprowadzeniem nowych lub zmodyfikowanych usług,
  • w przypadku zmiany prawa środowiskowego oraz wymagań zawartych w pozwoleniach i decyzjach środowiskowych,
  • po wystąpieniu awarii lub zaistnieniu potencjalnych zagrożeń dla środowiska.

Pod kątem szczegółowej analizy wymagań prawnych mających związek z funkcjonowaniem bezpieczeństwa środowiskowego, a które Spółka zobowiązana jest respektować i stosować w bieżącej działalności, dokonywany jest okresowy audyt. W wyniku przeprowadzonych prac sporządzany jest rejestr aktualnych przepisów prawa w systemie zarządzania bezpieczeństwa środowiskowego, a następnie podejmowane są działania mające na celu dostosowanie do zmian.

ROBS GROUP LOGISTIC S.A. posiada certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego i wdraża działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego i polityki środowiskowej zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001:2015

ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
488091

Certyfikat do prowadzenia działalności w zakresie Sprzedaży wyposażenia magazynowego, regałów paletowych. Montaż i demontaż wyposażeni magazynowych, regałów paletowych.